Your browser does not support JavaScript!
Department of Finance, NUK
Welcome to Department of Finance
English
Category List
Full-Time Teacher
[ 2013-11-12 ] I-Chun Tsai (chairman)
[ 2013-11-12 ] I-Hsiang Huang
[ 2013-11-12 ] Yi-Kai Chen
[ 2013-11-12 ] Lan-Feng Kao
[ 2013-11-12 ] Hsu-Huei Huang
[ 2013-11-12 ] Chih-Hsiang Chang
[ 2015-02-02 ] Ming-Shann Tsai
[ 2013-11-12 ] Wan-Ru-Yang
[ 2013-11-12 ] Hsin-Yi Yu
[ 2013-11-12 ] David K. Wang
[ 2013-11-12 ] Wen-Kai Wang